Dobrovolný svazek obcí
Obce pro Baťův kanál
Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín


Cíl svazku:

Dobrovolný svazek obcí - Obce pro Baťův kanál je dobrovolným svazkem obcí vytvořeným podle ust. § 46 odst.2 pís. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí. Svazek obcí byl založen k ochraně, prosazování a koordinaci společných zájmů členských obcí zejména v oblasti rozvoje turistického ruchu na Baťově kanálu a v jeho okolí, budování infrastruktury v zájmovém regionu a zachování specifik zájmové oblasti.

Toto sdružení kromě jiného úzce spolupracuje s Jihomoravským krajem. Jeho členskými obcemi jsou: Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Hodonín.

Aktivity svazku:

  1. Zpracování dlouhodobého strategického rozvoje mikroregionu..
  2. Příprava společných záměrů a rozvojových projektů v rámci strategie rozvoje mikroregionu.
  3. Vyhledávání možností financování jednotlivých projektů, získávání grantů z veškerých soukromých a veřejných zdrojů .
  4. Realizace rozvojových projektů .
  5. Prosazování zájmů mikroregionu jako celku při zachování názorů a zájmů jednotlivých obcí v mikroregionu.
  6. Vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace pilotních projektů, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů.
  7. Prosazování zájmů mikroregionu v rámci jiných právnických osob, státních orgánů a samospráv.
  8. Zprostředkování kontaktů a spolupráce s obdobnými právnickými osobami apod.

Kontakt:

Martina Kočvarová,Dis.
manažerka svazku obcí-Obce pro Baťův kanál
Masarykovo náměstí 1
695 01   H O D O N Í N
email: kocvarova@batacanal.cz
tel.: +420 724 570 450