EU projekty
INWARD I

Projekt INWARD I probíhal v letech 1995-1996 pod záštitou projektu Phare ECOS-OUVERTURE a zabýval se rozvojem vnitrozemských vodních cest a venkovského osídlení. Vytvořil předpoklady a zpracovával strategii pro uskutečnění implementace zkušeností zahraničních partnerů s využitím vnitrozemských vodních cest jako katalyzátoru rozvoje celého regionu. Základní metodou projektu byl přenos zkušeností od partnerů z Velké Británie, Irska a Holandska. Výsledkem byl Projekt obnovy a rozvoje Baťova kanálu, který se stal základem další činnosti Agentury.

Loď Baťa na Moravě

Ve Veselí nad Moravou se uskutečnila výstava o Baťově kanálu, která byla spojena s plavbou lodí, byla vydána brožura a zřízeno informační centrum BK. V roce 1995 byla založena Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, která navázala na výsledky projektu a aktivně jej prosazuje do života.

INWARD II

Projekt INWARD II, jenž probíhal v letech 1996-1998 opět v rámci programu EU ECOS-Ouverture, plynule navázal na projekt INWARD I a realizoval v praxi strategii a doporučení z tohoto projektu.

Mezi nejvýznamnější dosažené výsledky patří:

 • vznik nových podnikatelských subjektů
 • půjčovny člunů a lodí
 • vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních sil
 • oživení vnitrozemské plavební cesty
 • vznik nových turistických atraktivit
křest Caroliny

Našimi partnery v obou zmiňovaných projektech byly:
Skalica(Slovensko), Eberswalde (SRN), Mayo(Irsko), Province of Groningen(Nizozemí), Lancashire/Anglie).
Rozpočet české části projektu: 93.000 ECU (náš podíl - 28.000 ECU)

IMAGINE ACTION

Projekt IMAGINE ACTION se realizoval opět v rámci programu EU ECOS-Ouverture od roku 1999 do roku 2002. Na projektu se podílejí partneři ze Skalice(Slovensko), čtyři obce v Andalusii(Španělsko) a Provincia di Allesandria(Itálie).
Rozpočet české části projektu: 112.972 EURO (náš podíl - 25.000 ECU)
Společnou črtou v cílech všech partnerů bylo vytvořit ekonomicky přátelské a příznivé ovzduší pro místní, venkovské obyvatele (s tradiční mentalitou) v regionech, které jsou chápány jako okrajové a jež spojuje vinařská tradice.

Cíle projektu:

zapojení tradičního obyvatelstva do místního rozvoje mobilizace a efektivní využití místních zdrojů pochopení specifického charakteru regionu ze strany návštěvníků, zákazníků podpora a intenzivní zapojení malých vinařů do ekonomického života oblasti
Cross Border Tourism Develop- ment in the Bata Canal Corridor

Výše uvedený projekt probíhal v letech 1999 až 2000 v rámci programu Phare CREDO a aktivně se na něm podílela města Veselí nad Moravou, Strážnice a Skalica.
Nosnou ideou projektu je zvýšení turistické mobility návštěvníků využitím vodní cesty i turistických cyklotras.

Souhrn základních cílů projektu:

vznik příjemného, ekologicky výhodného turistického spojení tří měst kombinací vodní a cyklistické dopravy intenzivní spolupráce malých podnikatelů přes hranici vznik nových pracovních příležitostí vznik vodního turistického centra, turistického prámu a půjčovny kol

Rozpočet projektu: 266 641 EURO (podíl Phare partnerů 87 643)

Turistické centrum a loď DANAJ - praktické výsledky projektu CREDO

GET OFF WITH EUROPE / DEJTE SI RANDE S EVROPOU

Téma nové oblasti cestovního ruchu a malého podnikání otevřel projekt GET OFF WITH EUROPE - DEJTE SI RANDE S EVROPOU. Projekt byl zaměřen na setkání a diskuse se zájemci o možné budoucí podnikaní v oblastech domácího ubytování, využití kulturních památek Velké Moravy při propagaci regionu, zajištění propagace a prodeje tradičně připravované slivovice i na otázky zajištění produkce dalších zemědělských výrobků. Projekt byl realizovaný v roce 2003.

S jednotlivými cílovými skupinami projektu - malí producenti vína, pěstitelské pálenice a lihovary, zemědělci, zájemci o provozování ekoagroturistiky - byly uspořádány samostatné semináře, na které byly pozváni jako přednášející odborníci v dané problematice.
Projekt byl financován Delegaturou EU v ČR a celkové náklady projektu byly 37.581,45 €.

DoRIS

Projekt připravuje návrh říčních informačních služeb na Baťově kanálu v souladu s EU praxí. Základem je aplikace DoRIS (Dunajských informačních služeb - Rakouská implementace evropských standardů a doporučení pro informační služby pro vnitrozemskou plavbu) a přenos zkušeností rakouských expertů. Návrh bude připraven s pomocí českých i rakouských expertů a budou použity nebo upraveny ty části DoRIS, které jsou přiměřené Baťovu kanálu. Hlavním cílem je zvýšení turistického využití vodní cesty, bezpečnosti plavby, ochrany přírodního prostředí. Návrh bude diskutován s českými uživateli vodní cesty, ekologickými organizacemi, úřady samosprávy a státní správy. Část projektu tvoří ukázková realizace výstupů - tisk na část propagační brožury, umístění na stávající webové stránky, propagace v odborných časopisech a ukázková realizace několika informačních tabulí.

Financováno z programu Phare SFMP. Celkové náklady projektu jsou 12.491 €.

MORAVSKÉ DĚDICTVÍ

Projekt kulinárního dědictví Evropy
Oblast Baťova kanálu,
Česká republika

www.moravskededictvi.cz

Program Evropské Unie Interreg IIIC vychází z přesvědčení, že je levnější, když si regiony navzájem vyměňují své zkušenosti, než aby všichni opakovali stále stejné chyby. Projekt kulinárního dědictví vidí velkou příležitost v oblasti tradičního potravinářství. Kulinářství zde znamená všechny potravinářské produkty regionu – a to od ovoce, zeleniny, masných výrobků, chleba, pečiva, cukroví,… až po nápoje a lihoviny. Vedoucím projektu je Region Skane (Švédsko), kde se tyto myšlenky rozvíjí již od r. 1995a kde také vznikla evropská síť Culinary Heritage. Projekt byl sválen 28.3.2003 s celkovým rozpočtem 1,35 mil EUR. Česká účast by měla být spolufinancována z rozpočtu druhé části Národního programu Phare 2003.

Jedním typem spolupracující skupiny podnikatelů je například Sdružení vinařů kolem regionální ochranné známky „Údolí moravských vín“. Jedná se o neformální sdružení 17 konkurenčních vinařů, kteří vzájemně hodnotí své produkty a udělují ochrannou známku regionálního původu vínům, která mají nejen výbornou kvalitu, ale i svou typickou chutí a vůní reprezentují naše údolí - řeku, kvetoucí louky a lesy. Účast sdružení v projektu by měla dále zvýšit prestiž vín z regionu a podpořit produkci nejkvalitnějších potravin. V ostatních potravinářských oborech se počítá se spoluprací dalších místních organizací producentů.

Popis oblasti
Naším největším bohatstvím jsou lidé, kteří zde žijí. Životní styl spojený s pohostinností, veselou myslí, písněmi, důrazem na rodinné události a citem pro život v komunitách jsou typickými rysy místních obyvatel. Moravské Slovácko je proslulé tradičními slavnostmi spojenými s vínem, slivovicí a zabijačkou. Od projektu se očekává podpora rozvoje kulinářství a pomoc při jeho transformaci v měnících se ekonomických podmínkách sjednocující se Evropy.

Strategie
Žijeme v éře strategií, ale snad je to dáno zkušeností minulosti, kdy jeden pracoval ze všech sil, ale jeho práce byla k ničemu, protože druhý zase neudělal co měl a tak celkový výsledek byl výsměchem všem. Z tohoto pohledu není nejrychleji se rozvíjející region ten, kde lidé nejvíce pracují, ale ten, kde práce jedněch navazuje na práci druhých a lidé si navzájem své úsilí nekazí ale naopak se to sčítá… a k tomuto cíli směřují všechny strategie. Kulinářská strategie je postavena na kvalitě, regionálnímu původu a tradiční kultuře. Výsledkem pak jsou produkty s chutí a vůní regionu.

Kulinářství a turistika
Co chceme - prodat potraviny, získat zkušenosti, okoukat co se dá, zvážit si to a udělat z výroby i turistickou atrakci (když zájem o turistiku tak stoupá)… Máme úžasné předpoklady – naše kulturní bohatství se může stát přirozeným propagačním prostředím, kde naše potraviny budou chutnat nejlépe. V rámci projektu se předpokládá propagační kampaň aktivit projektu v našem regionu i v celé České republice.

Rozvoj podnikání
Jak malá množství nejrůznějších výrobků od desítek producentů prodat na rozmanitém a nepřehledném evropském trhu - to jsou logistické úkoly současné ekonomické soutěže i této oblasti projektu. Spolupráce mezi podnikateli, společná značka, společné cesty odbytu – to jsou trendy současnosti.

Co konkrétního projekt přinese
Celkový rozpočet české části je 125 000 EUR. Vzhledem k pozdějšímu schválení projektu v ČR budou ale skutečné náklady vyšší. V rámci projektu se připravuje vznik regionálního potravinářského centra, expozice potravin, realizace propagační kampaně projektu, komunikace s cca 80 producenty nebo poskytovateli turistických služeb a navázání trvalejší spolupráce s 30 subjekty. Také bude připraven rozsáhlejší investiční projekt pro dlouhodobou podporu rozvoje kulinářství v regionu. Všechny tyto aktivity budou moci čerpat ze zkušeností ostatních zahraničních partnerů pracujících na podobných cílech ve svých regionech a proto součástí projektu jsou výdaje na společné semináře a studijní cesty.

Jak se můžete zapojit
Do české části projektu se může zapojit každý zájemce. Výrobce kulinářských produktů může okouknout, jak to dělají jinde, podnikatel v cestovním ruchu může žasnout za co vše jsou ochotni turisté zaplatit a oba mohou využít propagace společné značky. Vítáni jsou i lidé z cizích zemí, kteří se mohou inspirovat našimi specifickými zkušenostmi a přístupy - především jedinečným spojením kulturních a kulinářských tradic, pro Moravské Slovácko tak typickým.

Informace o dalších zúčastněných regionech

Tyto oblasti mají jeden společný zájem pro svůj rozvoj - využití svého kulinárního bohatství ale je zajímavé sledovat, z jak různých pohledů mohou k problému přistupovat.

Skane, jižní Švédsko
Ze severu na nás z úrodné krajiny s typickými červenými domky, vlaječkami, lesíky, poli a loukami shlíží obyvatelé jižního Švédska. Země obilí, cukrové řepy, brambor, jablek a ryb. Zde se zrodila myšlenka vytvoření společné Evropské kulinární organizace spojující regiony, producenty a poskytovatele turistických služeb. Lidé čerpají své sebevědomí také ze stavby nového mostu spojující Švédsko s Dánskem, po kterém – jak doufají – k nim přijedou zástupy turistů z celé Evropy, aby navštívili jejich dlouhé bílé pláže a pojezdili na kolech nebo na koních.

Akershus – Ostfold, Norsko
Kousek na západ leží další zalesněná a jezernatá oblast. Zpracování dřeva, strojírenství, potravinářství, rychle rostoucí turistika, vše zlehka promazáno norskou naftou. Všichni se snaží orientovat na nové ekologické metody. Zemědělství znamená obilí, zeleninu, brambory, houby, jahody, masné výrobky a ryby. Turisté navštěvují členité mořské pobřeží poseté množstvím chat, letních domů a lodí. Lidé z regionu by chtěli vypracovat strategii rozvoje, která by posílila regionální identitu, jedinečnost, sebevědomí kulinářských producentů a rozvoj turistiky – a rozšířila místní sdružení kulinářských producentů.

Västernorrland, Švédsko
Ještě dále na sever jsou hory a lesy dalšího regionu těžkého průmyslu a zpracování dřeva, které zde zaznamenaly nedávno velký útlum. Oblast cíleně zlepšuje své ekologické image a vnímá stálý růst turistiky – bydlení na farmách a poznávání místní kultury pod zářivými letními nocemi severního Švédska. Zemědělství dominuje mléko kravské, kozí i ovčí, známé jsou baltické bonbóny. Účast v projektu je spojena s navázáním spolupráce s více regiony, získáním nových poznatků pro místní firmy, poučení, jak získat vyšší politickou prioritu pro podporu regionálního kulinářství - budou realizovány exkurze, inspirační dny, semináře a účast na veletrzích.

Etela-Savo, Finsko
Z hor není daleko do nížiny jihovýchodu Finska. Voda a les pokrývají 90% celého území. Hlavním odvětím jsou služby, ale důležitý je i dřevozpracující průmysl. Vzhledem k nedotčené přírodě a tisícům chat hraje významnou roli turistika. Města podporují letní hudební festivaly, muzea a kulturní centra. Typickými potravinářskými produkty jsou zelenina, lesní plody (borůvky, maliny, ostružiny, houby), ryby, chléb, masné výrobky a organické potraviny. V projektu by chtěli pozorovat nové nápady, jak podpořit tradiční potraviny, poučit se a doma posílit místní producenty.

Aukstaitija, Litva
Ale pojďme domů – další kraj z třetiny pokrytý lesem a četnými jezery nalezneme v severovýchodní části Litvy. Potravinářství, textilky, zpracování dřeva. Pro množství neobdělávatelné půdy není zemědělství příliš rozvinuto. Touha po obnově domova je postavena na rozvoji inženýrské a dopravní infrastruktury, venkova a sociální infrastruktury. Regionální kuchyně je známá pro svou jednoduchost doplňovanou jemnými příchutěmi. Základní potravinou je žitný chléb, brambory, mléčné výrobky, vepřové maso, uzené. Na pití si dáme medovinu nebo pivo. Turisté přicházejí pro množství jezer v přírodních parcích, často ubytování na agrofarmách. Cílem práce je podpora místních potravin při rozvoji a zviditelnění regionu - chtěli by se zúčastnit na veletrzích, seminářích a studijních cestách pro zaměstnance turistických center.

Galicia, Španělsko
Dosti severu, vydejme se na pouť do Śpaněl – a kam jinam než do Santiaga de Compostela. Zelené pahorky Galicijské, často skrápěné deštíky od blízkého atlantiku, jsou pokryty lesy, pastvinami a poli. Známé jsou masné výrobky, ryby a množství řemesel. Rozvinutý je také zpracovatelský průmysl – oblíbené jsou především sýry a zelenina. Z moderních oborů je významná produkce automobilů. Novým trendem je propojení zemědělství, zpracovatelského průmyslu a turistiky. V projektu by chtěli více propagovat vlastní region, získat nové nápady a myšlenky z jiných částí Evropy - budou zde školení, kurzy, vytisknutí regionálního katalogu, ochutnávky, kulinární dny a kulinární stezky.

Almeria, Španělsko
Jdeme za horkým středomořským sluncem, přímo do hornaté Almerie. Hlavním zdrojem příjmů je intenzivní zemědělství pod velkými plochami foliovníků – rajčata, melouny, jablka, olivy, ale i kozí mléko, červené a bíle víno … jsou exportovány do celé Evropy. Druhým odvětvím je turistika, koncentrovaná na mořském pobřeží. Vlastní vnitrozemí je chudé a neustále se vylidňující. Cílem práce je podpora rozšíření turistiky do vnitrozemí podporou tradičních potravinářských výrobců. V projektu chtějí realizovat gastronomické cesty, festivaly jídla a ochutnávky…

Asti, Itálie
Ze Španěl je to do Itálie jen kousek a hornatá a zemědělská provincie Asti leží přímo na cestě (severní Itálie). Region je producentem známých druhů vín, což nebrání výrobě i mnoha strojírenských výrobků, známé jsou i rukodělné výrobky. Vzhledem ke krizi v automobilovém průmyslu je snaha podporovat nové trendy ve spojení turistiky, kultury a zemědělství – třeba obnovou starých typů potravinářských produktů. Nejvýznamnějším je víno, zelenina, ovoce, lanýži, různé druhy masa, mléčné výrobky - zvláště sýry. Díky velkým městům v okolí je Asti oblíbeným cílem pro účastníky gastronomických a vinařských slavností. Důvodem účasti v projektu je podpora venkovské turistiky, snaha konfrontovat ji s turistikou v jiných regionech a získat zkušenosti z jiných částí Evropy. A odtud už to opravdu není domů daleko.

Moravou a Záhořím lodí i na kole

Projekt se zaměřuje na zvýšení propustnosti státní hranice pro pěší, cyklo i vodní turisty ve stávající komplikované legislativě (odlišná úprava pro přechody na souši a na vodě) i v situaci připravovaného zřízení tří nových říčních hraničních přechodů (jedná se o druhý přechod tohoto druhu v ČR po hraničním přechodu na Labi s Německem). Současně je v hraničních vodách nutné vybudovat řadu veřejných i soukromých staveb (přístupové komunikace, parkoviště, přístavní mola, pikniková místa, občerstvení).

Klíčovou částí aktivit jsou pravidelná koordinační jednání za postupné účasti všech zúčastněných subjektů – orgánů státní správy a samosprávy, podnikatelů i zainteresovaných neziskových organizací – s cílem postupného řešení jednotlivých problémů.

Další částí aktivit je propagační kampaň k bezproblémovému přechodu státní hranice, resp. k používání říčních hraničních přechodů:

 • a) pro pěší
 • b) pro cykloturisty
 • c) pro návštěvníky na vlastních plavidlech
 • d) pro podnikatele (provozovatele CA a CK, půjčoven lodní, hausbótů atd.)

Propagační kampaň se skládá:

 • a) zpracování, projednání a umístění informačních tabulí v blízkosti míst přechodu státní hranice
 • b) propagační akce konaná přímo na vodní cestě tvořící státní hranici mezi ČR a SR s přistáváním na obou stranách hranice
 • c) vytištění propagační brožury s pravidly přechodu státní hranice
 • d) účast na veletrzích cestovního ruchu v ČR, SR a propagace přeshraničního propojení cyklo - voda

Celkové náklady projektu: 565 000 Kč

Naši partneři:

Název projektu: Cyklostezka podél Baťova kanálu - Kvasice-Bělov-Otrokovice

ROP Specifické cíle projektu:
- Zatraktivnění a zvýšení bezpečnosti cyklostezky Baťův kanál;
- Odklonění cyklistů a bruslařů od silničního provozu;
- Vytvoření lepších podmínek pro každodenní využití cyklistiky coby bezmotorové dopravy;
- Rozložení vytížení jednotlivých úseků cyklostezky;
- Přivedení návštěvníků také na další místní cyklostezky navázané na páteřní trasu;
- Propojení dvou významných turistických cílů (Kroměříže a Uherského Hradiště) bezpečnou a kvalitní cyklostezkou;
- Zvýšení atraktivity turistického cíle Baťův kanál.

Rozhodující výstupy projektu:
- Délka nové cyklostezky: 4,577 km.