Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě vyhlašuje

výběrové řízení na pracovní místo projektový manažer / manažerka

Požadavky:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • vzdělání VŠ
 • dobré komunikační a manažerské schopnosti
 • spolehlivost, rozhodnost, schopnost samostatné práce, vysoké pracovní nasazení
 • praxe v oblasti cestovního ruchu výhodou
 • aktivní znalost cizího jazyka výhodou
 • znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B, vlastní automobil
 • občanská a morální bezúhonnost

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • jméno, příjemní a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče
 • podpis uchazeče

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • strukturovaný životopis,
 • písemnou koncepci dalšího rozvoje organizace Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě (max. rozsah 2 normostrany formátu A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)


Přihlášku uchazeče, strukturovaný životopis a písemnou koncepci dalšího rozvoje organizace Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě doloží uchazeč také elektronicky na nosiči CD/DVD.

Nabízíme:

 • zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • pracovní poměr na dobu neurčitou, na částečný úvazek nebo dle dohody
 • předpokládaný nástup na pracovní místo je 1. března 2017, případně dle dohody


Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 31. ledna 2017 na adresu:

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště


Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT!!! VŘ - PROJEKTOVÝ MANAŽER


Bližší informace poskytne Vladimír Pavelka, projektový manažer, tel. 774250750; pavelka@batacanal.cz.
Ing. Stanislav Blaha v. r.
předseda DSO