Legislativní prostředí

Hlavním legislativním rámcem pro plavbu je zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Vyhláška ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, kromě jiných věcí člení vodní cesty v České republice. Na základě výše zmíněného právního rámce je vodní cestou významnou využívanou vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně Baťova kanálu (průplavu Otrokovice – Rohatec)

Plavidla musí splňovat požadavky vyhlášky ministerstva dopravy č. 223/ 1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, vůdci plavidel musí splňovat požadavky vyhlášky č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

V ČR obecně podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, platí, že k užívání vod pro plavbu není třeba žádného povolení. Nesmí být ale při tom ohroženy zájmy rekreace, jakost vody a ekosystémů, bezpečnost osob ani vodních děl. Podle tohoto zákona je plavba motorových plavidel zakázána v ochranném pásmu vodních zdrojů I. stupně a na nádržích přímo určených pro chov ryb.

Pro plavbu plavidel se spalovacím motorem platí přísnější měřítko dané vyhláškou č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

Hlavní zásady vyhlášky č. 241/2002 Sb. na Baťově kanálu

 1. Rychlost plavby je na říčních úsecích možná pouze ve výtlačném režimu (plavba pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný), nejvýše však rychlostí 25 km/h. Na kanálových úsecích je rychlost plavby omezena na 8 km/h.
 2. Vodní lyžování a podobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem lze provozovat pouze na označených úsecích vodních cest.
 3. Provoz vodních skůtrů nebo jiných plavidel určených pro plavbu ve skluzu se umožňuje jen v označených úsecích vodních cest. Na Baťově kanálu takovýto označený úsek není!
 4. Malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud jsou pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku.
 5. Jako palivo může být použit bezolovnatý benzín, nafta nebo plyn. K mazání dvoudobého spalovacího motoru může být použit jen olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).
 6. Pravidla pro bezpečnou plavbu stanovuje Řád plavební bezpečnosti, který byl vydán vyhláškou ministerstva dopravy č. 344/1991 SbDoklady vůdce plavidla

Baťův kanál je vodní cestou třídy „0“, na které platí tyto pravidla o způsobilosti k vedení plavidel:

A. Vedení plavidla s průkazem způsobilosti

Plavidlo, k jehož vedení je oprávněn pouze vůdce plavidla s průkazem způsobilosti, je:
 1. malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně vlastního zatížení nad 1000 kg,
 2. malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW, není-li dále stanoveno jinak,
 3. plachetnice s celkovou plochou plachet nad 12 m2

B. Vedení plavidla bez průkazu způsobilosti

 1. Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg nebo plachetnice s celkovou plochou plachet do 12 m2 a v rozsahu potřebném pro jejich vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést takové plavidlo na všech vodních cestách v České republice.
 2. Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést malé plavidlo během povoleného sportovního podniku nebo výcviku pod odborným dozorem ve vyhrazeném úseku vodní cesty.
 3. Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 15 let, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem do výkonu 4 kW a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést takové plavidlo na všech vodních cestách v České republice v souladu se zvláštními právními předpisy, které upravují rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě.
 4. Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 18 let může vést:
  • malé plavidlo s vlastním strojním pohonem do výkonu 20 kW, schopné pouze výtlačné plavby a maximální rychlosti 20 km/hod., na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy a vodních cestách účelových, jestliže je seznámena s technikou vedení tohoto plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu,
  • malé plavidlo schopné pouze výtlačné plavby a maximální rychlosti 12 km/hod., schválené plavební správou pro provoz v půjčovně malých plavidel zápisem v lodním osvědčení plavidla a provozované na úsecích vodní cesty dopravně významné využívané 0. třídy a vodních cest účelových zapsaných v lodním osvědčení plavidla, jestliže je seznámena s technikou vedení tohoto plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.Doklady plavidla

 1. Plavidla, která podléhají evidenci, musí být při provozu opatřena poznávacími znaky a vybavena lodními listinami.
 2. Je-li malé plavidlo podle zvláštních předpisů evidováno, musí mít na lodním tělese evidenční označení. Evidenční označení určí Státní plavební správa s ohledem na potřeby centrální evidence plavidel. Evidenční označení nebo poznávací znaky uvedené v odst. 1 písm. a) musí být vyznačeny na vnější straně plavidla poblíž přídě čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 10 cm. Za názvem provozovatele nebo jeho obvyklou zkratkou musí následovat pořadové číslo.
 3. Malé plavidlo, které nepodléhá evidenci, musí mít následující označení:
  • název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo
  • jméno a adresu vlastníka (provozovatele) plavidla. Jméno a adresa vlastníka (provozovatele) plavidla musí být vyznačeno na viditelném místě, na vnější nebo vnitřní straně přední části plavidla.
 4. Provozovatel nebo osoba pověřená vedením plavidla je povinna listiny předložit na vyzvání plavebního úřadu, Policie České republiky nebo celního úřadu těmto úřadům.Povinná výstroj malého plavidla

Plavidlo s vlastním strojním pohonem musí mít též příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí pro jeho drobné opravy. POZOR! Nesmějí se používat svítilny, světlomety, tabule, vlajky a cokoliv, co by mohlo být považováno omylem za signály.

Právo nést českou státní vlajku

Česká plavidla jsou oprávněna nést při plavbě na vodní cestě českou státní vlajku. Za česká plavidla se považují plavidla evidovaná v plavebním rejstříku a vybraná malá plavidla a plovoucí zařízení nepodléhající evidenci podle § 9 odst. 4, která jsou ve vlastnictví osob s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice. Plavidla nesou českou státní vlajku na zádi. Na místě určeném pro českou státní vlajku nesmí být vztyčena jiná vlajka nebo znak. Při použití vlajek na plavidle je nutné dbát toho, aby tyto vlajky nebyly větších rozměrů než česká státní vlajka, která musí být s nimi současně vztyčena.

Doporučené úkony před plavbou

Vůdci plavidel a sestav jsou povinni před odplutím i za plavby seznamovat se s plavebními vyhláškami Státní plavební správy, vodními stavy, výškami vzdutých hladin a dalšími údaji o plavebních poměrech na úsecích vodní cesty, kterými mají proplouvat; řízení plavby a přizpůsobení ponoru plavidel musí odpovídat zjištěným údajům. Tyto vyhlášky lze najít na webových stránkách Státní plavební správy – www.spspraha.cz, na úředních deskách Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově nebo v Plavebních listech. Aktuální informace o splavnosti Baťova kanálu lze také najít na ofi ciálních internetových stránkách www.batacanal.cz

PlavidloDo 500 kg povoleného zatíženíOstatní malá plavidlaPlavidlo delší než 7 mKajutové plavidlo
Vlajka bílo červeno bílá--1-
Nádoba na vylévání vody1111
Vyvazovací lano (řetízek)1, dlouhé min. 5 m1, dlouhé min. 15 m21.II
Pádlo-111
Bidlo-111
Záchranný kruh-111
Vědro s lankem-111
Čerpadlo na vodu v lodní tělese--- 1
Další důležité povinnosti

Účastník provozu na vodní cestě je povinen dodržovat pravidla provozu na vodní cestě.

Nikdo nesmí poškozovat plavební znaky a jiná plavební zařízení umístěná na vodní cestě. Přemísťovat plavební znaky lze jen se souhlasem plavebního úřadu. Každý účastník provozu na vodní cestě je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a respektovat příkazy v místech, která jsou označena příslušnými plavebními znaky.

Každý, kdo způsobil překážku provozu na vodní cestě, a tím ohrozil nebo omezil bezpečnost a plynulost tohoto provozu, je povinen neprodleně učinit taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu, a překážku bez odkladu odstranit. Nelze-li překážku bez odkladu odstranit, je ten, kdo ji způsobil, povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu plavebnímu úřadu, který rozhodne o způsobu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě a postupu odstranění překážky. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, je správce vodní cesty oprávněn učinit tato opatření na náklad povinného.

Vůdce plavidla je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení ohrožení lidského života a škody na majetku. K odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí je oprávněn učinit všechna opatření, která okolnosti vyžadují, a to i taková, kterými se odchýlí od pravidel provozu na vodní cestě.

K zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě je vůdce plavidla oprávněn ukládat osobám na plavidle příkazy. Tyto osoby jsou povinny příkazy ukládané vůdcem plavidla v rámci jeho působnosti plnit a spolupůsobit k zajištění řádného a bezpečného provozu plavidla.

V případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost 10 m a pro malé plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.

Malá plavidla nesmějí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než 200 m. Musí zachovat bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel. Bezpečná vzdálenost závisí na druhu plavidel, charakteru úseku vodní cesty a povětrnostní situaci.

Plovák s plachtou (windsurf) je malým plavidlem. Plavba na něm je zakázána v noci a v podmínkách snížené viditelnosti. Vlečení tohoto plavidla je zakázáno.
Zákaz nebo omezení koupání

1. V zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je koupání zakázáno:

 • 100 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné lodní dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo splavných přítoků a míst označených pro stání plavidel, pokud Státní plavební správa nestanovila jinak,
 • v plavebních komorách a jejich obvodech,
 • v trasách přívozů,
 • ve vyznačených uzavřených vodních plochách.

2. Koupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména:

 • nesmějí plavat do dráhy přibližujícího se plavidla,
 • musí zachovat vzdálenost minimálně 50 m od boku plavidla, které není malým plavidlem,
 • musí zachovat vzdálenost minimálně 10 m od boku malého plavidla s vlastním pohonem,
 • musí zachovat vzdálenost minimálně 3 m od boku ostatních plavidel.

3. Ustanovení tohoto článku se vztahuje rovněž na plavání s použitím nafukovacích lehátek nebo pomocí jiných předmětů.
Omezení - zákaz plavby na říčních úsecích pro plavidla osobní lodní dopravy a plavidla půjčoven a zastavení provozu v plavebních komorách:

Na úseku jez Bělov až po jez Uherský Ostroh při vodním průtoku 100 m3/s a více, nebo při vodním stavu 238 cm a více na vodočtu Kroměříž do doby vyhrazení jezu Bělov.

Na úseku jez Uherský Ostroh po jez Hodonín při vodním průtoku 120 m3/s a více, nebo při vodním stavu 315 cm a více na vodočtu Strážnice.

Plavba na kanálových úsecích Baťova kanálu není při vyšších vodních stavech omezena. Aktuální průtoky se dají zjistit na internetových stránkách správce vodní cesty Povodí Moravy, s. p. www.pmo.cz odkaz „stavy a průtoky“ nebo na ofi ciálních stránkách Baťova kanálu www.batacanal. cz odkaz „aktuální provoz“.
Poplatky na vodní cestě

Za užívání vodní cesty se neplatí žádné poplatky. Vstup na vodní cestu je zdarma i v případě soukromých lodí. Za průjezd plavebními komorami se taktéž neplatí žádné poplatky. Použití sjezdu do vody je v některých půjčovnách lodí zpoplatněno, pokud se sjezd nachází v jejich areálu. Zrovna tak kotvení soukromých lodí je v některých přístavištích zpoplatněno, popř. služby – použití WC, sprchy, přípojka el. energie, apod.