Založení Baťův kanál, o. p. s.
O založení Baťův kanál, o. p. s. rozhodla správní rada nadačního fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu 3. května 2001 ve Veselí nad Moravou. Ten den byla také notářkou JUDr. Ludmilou Petěrkovou sepsána zakládací listina.

23. ledna 2002 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedených Krajským soudem v Brně a zahájila svou činnost.

Zakládací listina byla formou notářského zápisu provedeného notářkou JUDr. Vladimírou Zachovalou dvakrát měněna. V roce 2007 se upravoval způsob delegace osob do správní a dozorčí rady a měnil se počet členů správní a dozorčí rady ze 3 na 6. V roce 2011 se na základě změny zákona o obecně prospěšných společnostech měnil statutární zástupce z předsedy správní rady na ředitele. Zároveňbyl zrušen statut.

V pondělí 16. října 2023 podepsal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem v Uherském Hradišti smlouvy, na jejichž základě převzaly od 1. ledna 2024 oba kraje od Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Díky tomu se mohou sjednotit a zefektivnit řízení rozvoje Baťova kanálu a posílit v něm svoji roli. Podepsání dohod umožní krajům se přímo podílet na rozhodnutích o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty pak v rámci stálého výboru budou řešit infrastrukturu i provoz samotné vodní cesty. Baťův kanál, o.p.s. se tak stává platformou pro širokou spolupráci všech partnerů. Na rozvojových aktivitách na obou stranách Baťova kanálu, zlínské i jihomoravské, se podílely rovněž dobrovolné svazky obcí. Významné slovo v rozvoji této vodní cesty budou mít obce i nadále. Zapojeni budou také podnikatelé.Zakládací smlouva »
Statut BK o.p.s »
Orgány společnosti

Členové správní rady:

Ing. Stanislav Blaha
Pavel Duda
Michal Hampala
JUDr. Pavel Kobylka
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
Ing. Jana Koldová
Libor Střecha
Lubomír Traub, MSc.
Ing. Jan Zámečník – předseda


Členové dozorčí rady:

Lukáš Habarta
Ing. Eva Mlýnková
Mgr. Martin Zábranský – předseda

Ředitel:

Vojtěch Bártek, bartek@batacanal.cz

Zaměstnanci:

Projektový manažer se zaměřením na města a obce:
Ing. Ivan Mařák, marak@batacanal.cz, +420 774 250 750
Projektový manažer se zaměřením na infrastrukturu a plavbu:
Ing. Michal Nezval, plavba@batacanal.cz, +420 607 122 140
Produktový manažer:
Bc. Tadeáš Sukup, info@batacanal.cz, +420 724 152 292

Správní rada

Předsedové správní rady

Ing. Martin Bedrava 2002 - 2003
Mgr. Vlastimil Vaněk 2003 - 2007
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 – 2017
Bc. Roman Hanák 2017 - 2021
Libor Střecha 2021 - 2023

Členové správní rady

Mgr. Vlastimil Vaněk 2002 – 2008
Marie Vojtíková 2002 – 2008
Ing. Martin Bedrava 2002 – 2003
Vilém Reichsfeld 2003 – 2012
Ing. Irena Brabcová 2006 – 2023
Ing. Libor Karásek 2006 - 2010
Mgr. Zuzana Domesová 2007 – 2015
Ing. arch. Milana Grauová 2007 - 2011
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Ing. Hana Příleská 2010 – 2017
Ing. Miloš Kozumplík 2012 - 2018
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Mgr. Igor Taptič 2011 – 2014
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 - 2017
Mgr. Petr Šelepa 2015 – 2017
Mgr. Ladislav Ambrozek 2015 – 2022
Bc. Roman Hanák 2017 – 2021

Ing. Jan Nečas 2017 – 2021
Ing. Stanislav Blaha 2017 - 2023
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2018 – 2023
Mgr. Renata Smutná 2021 – 2023
Libor Střecha 2021 - 2023

Dozorčí rada

Předsedové dozorčí rady
Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
Ing. Martin Bedrava 2007 – 2017
Bronislava Mašatová 2017 - 2021
Ing. Eva Mlýnková 2021 – 2023

Členové dozorčí rady

Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
JUDr. Hana Havlínová 2002 – 2003
MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2007 – 2009
Bronislava Mašatová 2007 – 2021
Ing. arch. Zdeněk Koudelka 2007 – 2017
Mgr. Vlastimil Vaněk 2009 - 2012
Jaroslava Chromečková 2002 - 2007
JUDr. Dana Šilhavíková 2003 - 2007
Ing. Hana Bernhardtová 2007 - 2018
Ing. Martin Bedrava 2007 - 2017
Radoslav Malina 2007 – 2017
Mgr. Vít Tomaštík 2012 – 2023
Ing. Hana Příleská 2017 – 2023
Mgr. Vlastimil Jansa 2017 – 2021
Bc. Michal Doležel 2017 - 2021
Bc. Eva Mlýnková 2018 – 2023
Mgr. Evelína Jochová 2021 – 2023
Jana Lamačová 2021 – 2023
Lukáš Dubec 2021
Mgr. Petr Vlasák – 2021 – 2023

Ředitel

Vojtěch Bártek 2002 – 2023

Zaměstnanci

Vojtěch Bártek 2003 – 2023
Dagmar Žádníková 2004 – 2018
Ing. Jitka Hradilová 2009 – 2010
Markéta Němečková, Dis 2010
Kristýna Jurásková 2011 – 2014
Michaela Moravčíková 2014 – 2015
Petra Korvasová 2018 – 2023
Pavel Lamač 2019
Ing. Michal Nezval 2020 – 2023

Externí

Ing. Vojtěška Řičicová (ekonomka) 2002 – 2019
Lenka Sedlářová (mzdová účetní) 2002 – 2019
Mgr. Václav Trčka (právník) 2010 - 2019
Petra Korvasová 2023
 1. Komora obcí je tvořena obcemi z Jihomoravského a Zlínského kraje, v jejichž katastru se nachází část Baťova plavebního kanálu a které projeví zájem o členství v ní. Zájem o členství je projeven zasláním závazné žádosti o členství v komoře doručené na adresu Společnosti (vzor žádosti je uveřejněn na webových stránkách Společnosti). Ke vzniku členství dochází dnem doručení závazné žádosti o členství Společnosti. O vzniku členství informuje obec bez zbytečného odkladu po doručení závazné žádosti ředitel Společnosti.
 2. Nedílnou součástí tohoto statutu je příloha č. 1 Seznam členů komory obcí. Tuto přílohu je oprávněn samostatně aktualizovat ředitel, který odpovídá za její správnost a aktuálnost. V příloze musí být u každé obce uveden název, sídlo, IČO a datum vzniku členství.
 3. Obec je oprávněna ukončit své členství v Komoře obcí písemnou výpovědí zaslanou na adresu Společnosti, v takovém případě končí členství v Komoře obcí k 31.12. kalendářního roku, v němž byla výpověď doručena, nebude-li na žádost obce schválen ředitelem Společnosti zánik členství k dřívějšímu datu. Dřívější zánik členství není spojen s žádnou, ani částečnou vratkou členského příspěvku na daný kalendářní rok ani roky předcházející.
 4. Členství v Komoře obcí končí bez dalšího také obci, která ani do 31.12. nezaplatila roční příspěvek za daný rok. Zánikem členství není dotčena povinnost obce zaplatit poplatek za daný rok, kdy byla ještě členem. S ohledem na skutečnost, že při fungování Společnosti dochází ke konzumaci ročních poplatků na zajištění provozu, nemá obec při zániku členství nárok na jakýkoliv vypořádací podíl.
 5. Členové komory obcí jsou oprávněni navrhovat ke jmenování své zástupce správní a dozorčí rady, účastnit se jednání stálého výboru, kde mohou přednášet své návrhy a předkládat připomínky k projednávaným věcem.
  S ohledem na skutečnost, že obce z jednotlivých krajů mají ve správní a dozorčí radě své zástupce, probíhá hlasování o určení zástupců odděleně, a to tak, že obce Zlínského kraje hlasují zvlášť o svých zástupcích, kdy kvórum pro usnášeníschopnost je tvořeno pouze obcemi ze Zlínského kraje a stejně tak při hlasování o zástupci za obce Jihomoravského kraje je kvórum složeno pouze z obcí Jihomoravského kraje. Kvórum pro usnášeníschopnost je tvořeno nadpoloviční většinou ze všech členů Komory obcí z daného kraje. Usnesení je v takovém případě přijato, hlasovala-li pro návrh nadpoloviční většina z přítomných obcí daného kraje.
 6. Členové komory obcí volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí jednání komory obcí a podepisuje výpis jejích usnesení.
 7. Při rozhodování je hlasovací právo členů komory obcí rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komory obcí. Dojde-li k rovnosti hlasů, aniž předseda hlasuje, platí, že návrh rozhodnutí nebyl přijat. Není-li uvedeno jinak, je Komora obcí usnášeníschopná, je-li přítomna 2/3 většina jejích členů. Není-li uvedeno jinak, je k rozhodnutí třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
 8. Komora obcí může přijímat rozhodnutí i mimo jednání komory obcí. V takovém případě může kterýkoli člen komory obcí (dále jen navrhovatel) předložit všem členům komory obcí písemný návrh rozhodnutí (lze i e-mailem) k vyjádření, a to s oznámením, že pokud navrhovateli do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas (e-mail) s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi komory obcí termín doručení návrhu poslednímu členovi komory. Rozhodnutí je přijato, pokud s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů komory, není-li k danému usnesení dle zakládací smlouvy či statutu potřeba kvalifikovaná většina. V případě hlasování o volbě zástupců do správní a dozorčí rady je možné hlasování per rollam dle tohoto odstavce, s tím, že se uplatní pravidla pro oddělené hlasování dle odst. 5.
 9. Komora obcí jedná nejméně jedenkrát ročně.
 10. Jednání komory obcí svolává její předseda písemnou pozvánkou (lze i e-mailem), která musí být doručena řediteli Společnosti a všem členům komory obcí nejméně 15 dnů před dnem konání jednání komory. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím vysloví souhlas všichni členové komory. Na žádost nejméně dvou členů komory předseda svolá mimořádné jednání komory, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o její svolání.
 11. Jednání komory obcí je oprávněn se účastnit ředitel Společnosti. Řediteli náleží pouze hlas poradní. Dále jsou oprávněny účastnit se jednání komory obcí i jiné pozvané osoby, avšak bez hlasovacího práva.
 12. O průběhu jednání komory obcí se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komory obcí. Zápis se vyhotovuje do 14 dnů po skončení jednání a je uložen v sídle Společnosti. Zápis je do 30 dnů po skončení jednání komory zasílán všem členům komory, správní rady, dozorčí rady a řediteli Společnosti, a to e-mailem.
Chci se stát členem komory obcí »
 1. Komora podnikatelů je tvořena podnikateli (fyzickými i právnickými osobami), jejichž činnost souvisí s Baťovým kanálem a kteří projeví zájem o členství. Zájem o členství je projeven zasláním závazné žádosti o členství v komoře doručené na adresu Společnosti (vzor žádosti je uveřejněn na webových stránkách Společnosti). Ke vzniku členství dochází dnem doručení závazné žádosti o členství Společnosti. O vzniku členství informuje podnikatele bez zbytečného odkladu po doručení závazné žádosti ředitel Společnosti.
 2. Nedílnou součástí tohoto statutu je příloha č. 2 Seznam členů komory podnikatelů. Tuto přílohu je oprávněn samostatně aktualizovat ředitel, který odpovídá za její správnost a aktuálnost. V příloze musí být u každé osoby uveden název, sídlo, IČO a datum vzniku členství.
 3. Podnikatel je oprávněn ukončit své členství v Komoře písemnou výpovědí zaslanou na adresu Společnosti, v takovém případě končí členství v Komoře k 31.12. kalendářního roku, v němž byla výpověď doručena, nebude-li na žádost podnikatele schválen ředitelem Společnosti zánik členství k dřívějšímu datu. Dřívější zánik členství není spojen s žádnou, ani částečnou vratkou členského příspěvku na daný kalendářní rok ani roky předcházející.
 4. Členství v Komoře podnikatelů končí bez dalšího také podnikateli, který ani do 31.12. nezaplatil roční příspěvek za daný rok. Zánikem členství není dotčena povinnost podnikatele zaplatit poplatek za daný rok, kdy byl ještě členem. S ohledem na skutečnost, že při fungování Společnosti dochází ke konzumaci ročních poplatků na zajištění provozu, nemá podnikatel při zániku členství nárok na jakýkoliv vypořádací podíl.
 5. Členové komory podnikatelů jsou oprávněni navrhovat ke jmenování své zástupce správní a dozorčí rady, účastnit se stálého výboru, kde mohou přednášet své návrhy a předkládat připomínky k projednávaným věcem.


Členové komory podnikatelů Baťův kanál, o. p. s.
NázevMailČlenem od
1Baťův kanál přístav s. r. o.29370761lukas.habarta@batakanal.cz19.02.2024
2František Ondruš45508364pristavisteujezu@seznam.cz19.02.2024
3Přístav St. Město s. r. o.29352908info@pristavstaremesto.cz19.02.2024
4Půjčovna lodí Staré Město a Spytihněv88832210hampi@email.cz20.02.2024
5Vodní doprava s. r. o.29260876info@bataknalodi.cz22.02.2024
6Hamboot, s. r. o.29273374hamboat@email.cz22.02.2024
7UNI-FK s. r. o.5918669komon.frantisek@seznam.cz23.02.2024
8Jacht Morava s. r. o.8665184info@jachtmorava.cz29.02.2024
9Zbyněk Súkup - pronajemhausbotu.cz FO72519053info@pronajemhausbotu.cz13.03.2024
10Jan Šulc63704919info@batuvkanal.cz21.03.2024
Chci se stát členem komory podnikatelů »
 1. Stálý výbor je poradním orgánem. Je tvořen členy Komory obcí, členy Komory podnikatelů, ředitelem, společností Povodí Moravy, s.p., Ředitelstvím vodních cest, Státní plavební správou a dalšími subjekty, které mají zájem o rozvoj Baťova kanálu.
 2. Jednání stálého výboru svolává ředitel Společnosti písemnou pozvánkou (lze i e-mailem), která musí být doručena všem členům Komory obcí a Komory podnikatelů, dále Povodí Moravy, s.p., Ředitelství vodních cest ČR, Státní plavební správě a dalším subjektům, které projevily zájem o účast, nejméně 15 dnů před dnem konání jednání stálého výboru. Ředitel řídí jednání Stálého výboru. Z jednání výboru může být z rozhodnutí ředitele Společnosti vyhotoven zápis, který bude do 30 dnů po skončení jednání výboru zaslán všem přítomným členům, a to e-mailem.
 3. Stálý výbor se schází nejméně dvakrát ročně.
 4. Stálý výbor na svých jednáních projednává strategické, rozvojové a koncepční materiály určené ke schválení správní radě. Stálý výbor má především poradní a iniciační funkci, je příslušný pro podporu, provádění a sledování naplňování cílů Společnosti, posilování vztahů mezi Společností a dalšími subjekty podílejícími se na jejím fungování (obce, kraje, podnikatelé).
 5. Cílem stálého výboru je dále vzájemné předávání informací o činnosti Společnosti, vznik podnětů k projednání na správní radě.
Podporují nás

2023

Jihomoravský kraj - 1 300 000 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě - 55 200 Kč
Obce pro Baťův kanál - 140 000 Kč
Město Veselí nad Moravou - 193 000 Kč

2022

Jihomoravský kraj - 1 171 080 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě - 137 100 Kč
Obce pro Baťův kanál - 140 000 Kč
Město Veselí nad Moravou - 160 000 Kč

2021

Jihomoravský kraj - 900 000 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě - 180 000 Kč
Obce pro Baťův kanál - 140 000 Kč
Město Veselí nad Moravou - 120 600 Kč

2020

Jihomoravský kraj - 700 000 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě - 180 000 Kč
Obce pro Baťův kanál - 150 000 Kč
Město Veselí nad Moravou - 290 000 Kč

2019

Jihomoravský kraj - 800 000 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě - 167 000 Kč
Obce pro Baťův kanál - 180 000 Kč
Město Veselí nad Moravou - 713 000 Kč

2018

Jihomoravský kraj - 700 000 Kč
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě - 137 000 Kč
Obce pro Baťův kanál - 200 000 Kč
Město Veselí nad Moravou - 80 000 Kč
Město Uherské Hradiště - 12 500 Kč